• Gratis forsendelse
  • Altid de bedste tilbud
  • Det fulde sortiment
  • Tankesports officielle webshop
Indkøbskurv Indkøbskurv
Toon winkelwagen
Telegraaf Media Groep

I det følgende står TMG for Tankesport/Keesing Danmark A/S:

Art. 1.    Definitioner

I disse betingelser forstås ved følgende:

Abonnement: Den aftale, som TMG og abonnent har indgået, og hvorefter abonnent i en aftalt periode og mod betaling af den aftalte abonnementspris modtager en udgivelse eller en kombination af udgivelser på relevant måde;

Abonnementspris: Den pris, som gælder for abonnementet,

og som abonnent skal betale TMG;

Abonnent: Den fysiske eller juridiske person, der tegner et abonnement hos TMG;

Betalingsperiode: Den hyppighed, hvormed abonnent skal betale den gældende abonnementspris;

Velkomstgave: Den gave, som abonnent får når han/hun indgår et abonnement, og som er beskrevet i abonnementet.

Kombineret abonnement: Et abonnement, der omfatter en kombination af modtagelse af (en) trykt(e) udgivelse(r) og adgang til (en) digital(e) udgivelse(r).

Digital udgivelse: Alle TMG's eksisterende og fremtidige digitale udgivelser, herunder, men ikke begrænset til (mobile) websites og (mobile) applikationer;

Trykt udgivelse: Alle TMG's eksisterende og fremtidige trykte udgivelser, herunder, men ikke begrænset til dagblade, magasiner, kataloger;

TMG: Telegraaf Media Groep N.V. og ethvert af dens produktionsselskaber og disses datterselskaber, såfremt disse indgår aftaler, der er omfattet af disse betingelser;

Udgivelser: Alle trykte, digitale og øvrige eksisterende og fremtidige udgivelser, uanset publikationsform;

Abonnement med pause i levering: Et fleksibelt (kombineret) abonnement, hvor abonnent har mulighed for at holde pause i leveringen af den trykte udgivelse pr. uge eller weekend;

Variabel abonnementspris: Den del af abonnementsprisen, som abonnent med et abonnement med pause i leveringen betaler for uger/weekender, hvor der er valgt levering.

Betingelser: Disse generelle abonnementsbetingelser.

 

Art. 2.    Anvendelsesområde og ændring

1.  Disse betingelser gælder for alle abonnementer, uanset hvordan disse er indgået, medmindre TMG udtrykkeligt har bestemt, at andre betingelser er gældende. Disse betingelser gælder udtrykkeligt ikke for aftaler om annoncering i TMG's udgivelser.

2.   Ved at indgå et abonnement erklærer abonnent sig indforstået med disse betingelser.

3.   Indholdet i disse betingelser kan kun fraviges ved en skriftlig aftale mellem TMG og abonnent. I så fald forbliver de bestemmelser

i disse betingelser, som ikke udtrykkeligt er fraveget, i fuld kraft.

4.   Hvis TMG i forlængelse af disse betingelser har erklæret de

generelle betingelser for homeshopping gældende, har sidstnævnte forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

5. Hvis en bestemmelse i disse betingelser er ugyldig eller ugyldiggøres, forbliver de øvrige bestemmelser i fuld kraft. Den ugyldige eller ugyldiggjorte bestemmelse skal erstattes med en bestemmelse, der er juridisk mulig, og der ligger så tæt som muligt på den hensigt, den ugyldige eller ugyldiggjorte bestemmelse har.

6.  TMG kan ændre disse betingelser. Ændringer varsles i udgivelserne. De ændrede betingelser gælder for alle eksisterende og fremtidige abonnementer fra datoen for ikrafttrædelsen af de ændrede betingelser, også hvis abonnementerne er indgået før betingelserne blev ændret. I tilfælde af en ændring af betingelserne, som har til følge, at TMG yder en væsentlig anden præstation end aftalt, har abonnent ret til at ophæve abonnementet inden fire (4) uger efter pågældende ændring er trådt i kraft.


Art. 3.    Indgåelse af abonnementet

1.   Alle tilbud fra TMG er uforpligtende og afgives med forbehold for tilgængelighed.

2.  TMG bekræfter skriftligt (herved forstås i disse betingelser også elektronisk) over for abonnent, at abonnementet er indgået. Bekræftelsen indeholder bl.a. abonnementstype, abonnementets start- og slutdato samt abonnementsservicens kontaktoplysninger.

3.  Abonnementet indgås altid på den resolutive betingelse, at TMG ikke accepterer abonnents ansøgning om et abonnement. Hvis en ansøgning ikke accepteres, meddeler TMG abonnent dette skriftligt inden ti (10) hverdage efter modtagelsen af ansøgningen.

4.   TMG er berettiget til, om nødvendigt uden begrundelse, at afvise en ansøgning om et abonnement eller at stille supplerende betingelser for indgåelsen af abonnementet.

 

Art. 4.    (Adresse)oplysninger

1.   Abonnent er forpligtet til at give korrekte (adresse)oplysninger i forbindelse med indgåelsen af abonnementet. Ændringer og/eller fejl i disse oplysninger, herunder både leverings- og fakturaoplysninger, skal meddeles TMG i tide.

2.   Abonnementsleveringerne og alle meddelelser og underretninger i forbindelse med abonnementet sker til den adresse, som abonnent har oplyst.

 

Art. 5.    Ophævelse/fortrydelse

1.   Abonnent har ret til at fortryde abonnementet

inden 14 dage ved at sende TMG en skriftlig fortrydelseserklæring. Hertil kan den formular, som blev modtaget i forbindelse med bekræftelsen af abonnementet, anvendes.

2.   Fortrydelsesfristen, jf. stk. 1, løber fra:

a.   Ved abonnementer på trykte udgivelser og kombinerede abonnementer: på tidspunktet for den første levering af

den trykte udgivelse;

b.     Ved abonnementer på digitale udgivelser: på tidspunktet for indgåelsen af abonnementet.

3.    I tilfælde af fortrydelse skal abonnent for egen regning returnere de modtagne trykte udgivelser og velkomstgaver i original emballage inden 14 dage efter forsendelsen af fortrydelseserklæringen, jf. stk. 1. I den forbindelse kan abonnent blive opkrævet betaling for følgende udgifter:

a.   Når det gælder de trykte udgivelser og velkomstgaver: prisen for de trykte udgivelser og velkomstgaver, som ikke er returneret (i tide), samt eventuel værdiforringelse af de leverede trykte udgivelser og velkomstgaver;

b. Når det gælder de digitale udgivelser: den aftalte (forholdsmæssige) pris for perioden fra begyndelsen af leveringen til fortrydelsen, såfremt abonnent har brugt den digitale udgivelse i fortrydelsesfristen.

4.   TMG refunderer abonnent det pågældende fakturabeløb – forudsat at abonnent allerede har betalt dette beløb – fratrukket de beløb, som eventuelt skal betales på grund af stk. 3 i denne artikel, inden 14 dage efter modtagelsen af fortrydelseserklæringen, jf. stk. 1, men – så vidt relevant - ikke tidligere end det tidspunkt, hvor TMG har modtaget de allerede leverede trykte udgivelser og velkomstgaver.

5.   Bestemmelsen i denne artikel gælder ikke for abonnementer med en værdi af maks. EUR 50, som er indgået uden for fast forretningssted

(jf. den hollandske civillovs [Burgerlijk Wetboek] art. 6:230g, stk. 1, litra g).

 

Art. 6.    Levering eller tilrådighedsstillelse

1.   TMG bestræber sig i abonnementsperioden på at levering/tilrådighedsstillelse af udgivelse(r)n(e) sker i tide.

2.  For så vidt angår et abonnement med pause i leveringen er abonnent selv ansvarlig for at sætte leveringen i bero og genoptage den ved hjælp af den konto, som TMG har udpeget i den forbindelse. Berosættelsen og genoptagelsen af leveringen i en bestemt uge eller weekend skal foretages senest fredagen (ugelevering) eller

onsdagen (weekendlevering), kl. 12.00, før


 


den pågældende uge eller pågældende weekend. De oplysninger, som er registreret i TMG's system, er ledende oplysninger.

3.  Hvis leveringsstedet for den trykte udgivelse medfører ekstra udgifter, er TMG berettiget til at lade abonnent afholde disse udgifter.

4.   Klager over levering eller tilrådighedsstillelse af en udgivelse skal indgives som følger:

a.     For så vidt angår en trykt udgivelse i form af et dagblad skal abonnent indgive klager over leveringen til abonnementsservicen for pågældende udgivelse den dag, hvor udgivelsen ikke er leveret.   For hver dag, hvor udgivelsen ikke er leveret, forlænges abonnementet med én leveringsdag eller, kun for så vidt angår et abonnement med pause i leveringen, skal der ikke betales for den udgivelse, der ikke er leveret.

b.     For så vidt angår en anden trykt udgivelse end et dagblad kan abonnent 24 timer efter udløb af den almindelige leveringsperiode meddele abonnementsservicen for den pågældende udgivelse, at udgivelsen ikke er leveret.  I så fald fremsendes udgivelsen inden 5 hverdage.

c.     For så vidt angår en digital udgivelse kan abonnent indgive klager over tilrådighedsstillelse på den måde, som oplyses i udgivelsen.

5.  Klager over levering eller tilrådighedsstillelse af en udgivelse berettiger ikke abonnent til helt eller delvist at undlade eller udsætte

betalingen.

6.   TMG er ikke ansvarlig for eventuel skade, som abonnent lider som følge af, at udgivelsen ikke leveres eller stilles til rådighed (i tide).

7.   Abonnent har ingen ret til nogen godtgørelse, når udgivelsen ikke er leveret eller stillet til rådighed én eller flere gange (i træk)

som følge af force majeure, som omhandlet i artikel 15.

 

Art. 7.    Levering af velkomstgaver

1.   Leveringen af en eventuel velkomstgave finder sted inden 30 (tredive) dage efter indgåelsen af abonnementet, medmindre en anden leveringsfrist udtrykkeligt er anført, men aldrig tidligere end det tidspunkt, hvor TMG har fået betalt første betalingsperiode for abonnementet.

2.   De leveringsperioder, som TMG har oplyst, er kun vejledende.

Overskridelse af leveringsperioden berettiger ikke abonnent til skadeserstatning. I tilfælde af forsinkelse af leveringen underretter TMG abonnent herom.

3.   Ejendomsretten til Premium overgår først, når abonnent har betalt TMG den første betalingsperiode for abonnementet.

Risikoen for Premium overgår til abonnent allerede på tidspunktet for leveringen til abonnent, jf. dog forrige bestemmelse.

4.    Den leverede velkomstgave skal have de egenskaber, som abonnent må forvente ved almindelig brug. Abonnent er forpligtet til at undersøge velkomstgaven på leveringstidspunktet for at kontrollere, om velkomstgaven svarer til aftalen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal abonnent skriftligt og begrundet underrette TMG herom hurtigst muligt, dog i hvert fald inden to (2) måneder efter leveringen, eller efter det tidspunkt, hvor konstateringen af manglen med rimelighed var mulig.

5.   Hvis det er påvist, at velkomstgaven ikke svarer til aftalen, skal TMG, afhængigt af muligheden og relevans,

efter TMG's valg:

a.    levere den manglende del;

b.    afhjælpe manglen ved velkomstgaven;

c.    erstatte velkomstgaven med en anden, forudsat at abonnent har    returneret velkomstgaven; eller

d.   refundere fakturabeløbet for velkomstgaven, forudsat at abonnent har returneret velkomstgaven (såfremt abonnent allerede har betalt).

 

Art. 8.    Pris og betaling

1.   Undtagen den variable abonnementspris for abonnementer med pause i leveringen, skal abonnementsprisen for den aftalte betalingsperiode betales forud.


2.  Alle anførte priser er i euro, inklusive moms, øvrige skatter eller afgifter og forsendelsesomkostninger, medmindre andet er anført eller skriftligt aftalt.

3.   TMG forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre abonnementsprisen, bl.a. på grund af den årlige inflationsindeksering. En ændring af abonnementsprisen bliver offentliggjort i udgivelsen. Den nye abonnementspris gælder for alle løbende og nye abonnementer fra den næste betalingsperiode, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

4.   Hvis et tilbud har en begrænset gyldighed, vil prisen ikke blive ændret i denne gyldighedsperiode, medmindre momssatsen bliver ændret.

5.  De tilbudte betalingsmetoder kan variere, afhængigt af den måde, abonnementet er indgået på.  Hvis der er forbundet omkostninger med en bestemt betalingsmetode, er det altid tydeligt angivet.

6.   Betaling skal foretages inden den frist, der er anført på fakturaen, eller i mangel heraf, inden 14 dage efter fakturadatoen. 

7.  Hvis der er indgået aftale om betalingsservice, opkræver TMG beløbet umiddelbart efter forudgående meddelelse herom.

8.  Tilbageførelse af et beløb, som er betalt til TMG via betalingsservice, fritager ikke abonnent for betalingsforpligtelsen.

9.    Hvis abonnent ikke betaler et skyldigt beløb (i tide), er TMG berettiget til at ophæve eller udsætte (udførelsen af) abonnementet.

10. Overskridelse af en betalingsfrist sidestilles med misligholdelse af abonnementsaftalen, og abonnent skal betale 1 % pr. måned, idet en påbegyndt måned tæller som en hel måned, i rente af det udestående beløb.

11. Alle ((uden)retslige) omkostninger i forbindelse med inddrivelse af det skyldige beløb er for abonnents regning, idet de udenretslige omkostninger fastsættes til mindst 15 % af den skyldige hovedstol, plus renter, med et mindstebeløb på EUR 150. Hvis abonnent ikke handler som led i udøvelsen af sit erhverv eller virksomhed, fastsættes de udenretslige omkostninger til et beløb, der svarer til den højeste godtgørelse for udenretslige omkostninger, som loven tillader, jf. bekendtgørelsen om godtgørelse for udenretslige inkassoomkostninger [Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten].

12.  Klager over fakturaer skal indgives til TMG senest inden 8 (otte) dage efter modtagelsen af fakturaen.

 

Art. 9.    Forlængelse og ophør af abonnementet

1. Efter udløb af den aftalte abonnementsperiode forlænges abonnementet automatisk på ubestemt tid, medmindre abonnent opsiger abonnementet med en måneds varsel til udløbet af abonnementsperioden.  Efter forlængelsen kan abonnent opsige abonnementet til enhver tid med en måneds varsel.     Prøveabonnementer ophører uden opsigelse efter udløbet af prøveperioden.

2.   Som undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 i denne artikel forlænges et kvartalsabonnement på et dagblad automatisk hver gang med et kvartal, medmindre det opsiges i overensstemmelse med stk. 1. Abonnementet kan i så fald bringes til ophør af abonnent med en måneds varsel til udløbet af den løbende abonnementsperiode.

3.   Efter automatisk forlængelse er betalingsperioden:

a.   For så vidt angår et abonnement på et månedsblad: ét år;

b.   for så vidt angår et abonnement på et ugeblad, hvor den første

betalingsperiode er længere end 6 måneder: ét år;

c.  for så vidt angår et abonnement på et ugeblad, hvor den første betalingsperiode er 6 måneder eller kortere: 6 måneder;

d.   for så vidt angår abonnementer på krydsogtværsblade/krydsogtværsbøger og alle øvrige abonnementer: samme varighed som den første betalingsperiode.

4.   Hvis abonnent opsiger abonnementet før udløbet af betalingsperioden, refunderes den allerede betalte abonnementspris for den resterende betalingsperiode, regnet fra abonnementets ophørsdato.


 


5.   Opsigelse af et abonnement skal foretages telefonisk, elektronisk eller med almindelig eller anbefalet post. TMG skal efter modtagelsen af opsigelsen bekræfte skriftligt, at abonnementet er bragt til ophør med angivelse af abonnementets endelige ophørsdato.

6.   TMG er til enhver tid berettiget til at opsige et abonnement med et varsel af samme længde, som abonnent har. Hvis TMG opsiger abonnementet før udløbet af betalingsperioden, refunderes den allerede betalte abonnementspris for den resterende betalingsperiode, regnet fra abonnementets ophørsdato.

7.   TMG er endvidere berettiget til at ophæve et abonnement med øjeblikkelig virkning, uden forpligtelse til at yde skadeserstatning eller refusion for den allerede betalte abonnementspris, såfremt:

a.    abonnent misligholder sine forpligtelser over for TMG, herunder forpligtelsen til at betale abonnementsprisen i tide, og efter en sidste, rimelig frist fortsat ikke opfylder sine forpligtelser;

b.    TMG har gode grunde dertil, for eksempel hvis abonnent i den grad udviser disrespekt over for (en eller flere medarbejdere hos) TMG, at det ikke med rimelighed kan kræves, at TMG videfører abonnementet.

 

Art. 10.  Midlertidig afmelding

Abonnent kan i forbindelse med fravær midlertidigt afmelde leveringen af en trykt udgivelse, for så vidt angår et dagblad. En sådan afmelding skal indgives til TMG i tide, mindst 3 hverdage før begyndelsen af det ønskede midlertidige ophør. TMG kan i forbindelse med en sådan afmelding lade abonnent afholde administrationsomkostninger og er endvidere berettiget til at stille øvrige betingelser for den midlertidige afmelding, som f.eks. en minimumsvarighed. Sådanne betingelser, og den eventuelle kompensation i form af naturalydelser, som abonnent kan benytte under afmeldingen (som f.eks. midlertidig levering på en anden adresse), er anført på websitet for den pågældende trykte udgivelse.   Disse valgmuligheder kan variere, afhængigt af den trykte udgivelse og abonnementstype.   Afmeldingen modregnes under ingen omstændigheder i abonnementsprisen.

 

Art. 11.  Ændring eller standsning af en udgivelse

1.  TMG er berettiget efter eget valg at ændre omfanget, indholdet, sammensætningen, udseende, layout og/eller hyppigheden af en udgivelse.

2.   TMG er endvidere berettiget til at standse eller erstatte en udgivelse med en anden udgivelse, eventuelt med samme udseende og hyppighed.

3.   TMG skal i tilfælde af ændringer, jf. stk. 1 og/eller stk. 2, sikre, at den pågældende udgivelse både kvalitativt og kvantitativt fortsat står i rimeligt forhold til abonnementsprisen eller tilpasse abonnementsprisen.

4.   I tilfælde af standsning af en udgivelse uden udskiftning, refunderes den allerede betalte abonnementspris for den resterende betalingsperiode, regnet fra datoen for standsningen af udgivelsen.

5.   TMG er endvidere berettiget til at ændre eller standse eventuelle supplerende tjenester, som specielt er beregnet til abonnenterne.

 

Art. 12.  Adgang til digitale udgivelser

1.  De loginoplysninger, som giver abonnent adgang til en digitale udgivelse, er strengt personlige og kan ikke overdrages til andre personer.  Abonnent må ikke på nogen måde (kommercielt) udnytte eller lade tredjemand strukturelt anvende loginoplysningerne. Abonnent må kun downloade og/eller udskrive den pågældende digitale udgivelse til eget brug. Det er ikke tilladt at mangfoldiggøre, gemme og/eller offentliggøre den digitale udgivelse på anden måde.

2.   Når TMG konstaterer, at abonnent overtræder det i stk. 1 fastsatte forbud, er TMG berettiget til at spærre adgangen til den pågældende digitale udgivelse, med forbehold for TMG's ret til at kræve godtgørelse fra abonnent for den skade (inklusive de afholdte omkostninger), der er lidt som følge af eller i forbindelse med den ovennævnte overtrædelse.


Art. 13.  Tredjeparter

1.   TMG kan inddrage tredjeparter i abonnementsleveringerne. Hvis disse tredjeparter anvender supplerende betingelser, meddeles dette udtrykkeligt før indgåelsen af abonnementet.

2.   Alle rettigheder og krav, som i henhold til abonnementet aftales til fordel for TMG, aftales samtidig til fordel for de tredjeparter, som TMG har inddraget.

3.  Disse betingelser gælder kun for forholdet mellem TMG og abonnent, og giver tredjeparter, som ikke er part i abonnementet, ingen rettigheder, jf. dog stk. 2.

 

Art. 14.  Kommunikation

TMG er ikke ansvarlig for fejl, forsinkelser eller, at bestillinger eller meddelelser fra abonnent ikke modtages korrekt af TMG, medmindre der er tale om forsæt og/eller grov uagtsomhed fra TMG's side.

 

Art. 15.  Force majeure

1.  Hvis der foreligger force majeure hos TMG, har TMG ret til at udsætte abonnementsleveringen så længe force majeuren varer eller, efter TMG's valg, ophæve abonnementet helt eller delvist. Der foreligger under alle omstændigheder force majeure i tilfælde af manglende præstation fra leverandørerne eller TMG's andre forbindelsers side, strejke, (uforudsete) offentlige foranstaltninger, (reelt overhængende) terroristiske anslag eller krig, brand, naturkatastrofer, samt enhver anden situation, som TMG ikke har nogen afgørende kontrol over.

2.   Når force majeuren hos TMG varer længere end to måneder, har abonnent ret til at ophæve abonnementet helt eller delvist.

3.   I tilfælde af force majeure er TMG ikke forpligtet til at godtgøre eventuelle omkostninger eller skade, som abonnent har lidt.

 

Art. 16.  Beskyttelse af personlige oplysninger

1.   Ved indgåelsen og leveringen af abonnementet registrerer TMG abonnents personlige oplysninger. Disse oplysninger indføres i en database, som er tilmeldt den ansvarlige myndighed for beskyttelse af personlige oplysninger [College Bescherming Persoonsgegevens].

2.   Den i stk. 1 omhandlede database anvendes til administrative og kommercielle formål. Al anvendelse af de oplysninger, som abonnent har givet, sker i overensstemmelse med de gældende love og regler, herunder loven om beskyttelse af personlige oplysninger [Wet Bescherming Persoonsgegevens] og telekommunikationsloven [Telecommunicatiewet]. TMG's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er det detaljeret fastsat, hvordan TMG behandler abonnents oplysninger, og hvordan man kan få indsigt deri eller kan gøre indsigelse mod det.

 

Art. 17.  Rettigheder

1.  Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til udgivelsen, herunder ophavsrettigheder, databaserettigheder og varemærkerettigheder tilhører TMG og/eller dens licensgivere.

2.   Abonnent må ikke på nogen måde mangfoldiggøre, gemme og/eller offentliggøre udgivelsens navn, indhold og/eller layout,

medmindre TMG har givet forudgående tilladelse.

 

Art. 18.  Kompetence og anvendelig lov

1.   Abonnementet og disse betingelser er udelukkende underlagt hollandsk lov.

2.   Tvister om abonnementet og/eller disse betingelser forelægges kun for den kompetente ret i Amsterdam, medmindre tvisten på grund af anvendelighed af de generelle betingelser for homeshopping kan forelægges for et andet organ.