• Gratis forsendelse
  • Altid de bedste tilbud
  • Det fulde sortiment
  • Tankesports officielle webshop
Indkøbskurv Indkøbskurv
Toon winkelwagen

TMG Generelle Leveringsbetingelser

Telegraaf Media Groep


I det følgende står TMG for Tankesport/Keesing Danmark A/S

Art. 1.    Definitioner

I disse betingelser forstås ved følgende:

Aftager: Den fysiske eller juridiske person, der indgår en leveringsaftale med TMG;

Tjeneste: En (ikke-materiel) tjeneste, som TMG eller en leverandør skal yde til aftager på grund af leveringsaftalen, herunder levering af digitalt indhold og adgang til en begivenhed;

Digitalt indhold: Oplysninger, som leveres i digital form og ikke ved hjælp af et materielt lagringsmedium;

Begivenhed: En begivenhed, som TMG eller en leverandør arrangerer, f.eks. en musical, sportsbegivenhed, koncert, forlystelsespark, wellness-center osv., og som TMG (eventuelt på en leverandørs vegne) sælger billetter til;

Leverandør: Den fysiske eller juridiske person, som ikke er TMG, der er ansvarlig for leveringen af et produkt og/eller tjeneste eller arrangering af en begivenhed;

Leveringsaftale: En aftale om TMG's eller en leverandørs levering af et produkt og/eller tjeneste til aftager;

Produkt::En materiel ting, som TMG eller en leverandør leverer til aftager på grund af leveringsaftalen;

Billet: Et (eventuelt elektronisk) bevis, som giver adgang til en begivenhed;

TMG: Telegraaf Media Groep N.V. og ethvert af dens  produktionsselskaber og disses datterselskaber, såfremt disse indgår aftaler, der er omfattet af disse betingelser;

Udgivelser: Alle TMG's eksisterende og fremtidige udgivelser, uanset publikationsform, herunder, men ikke begrænset til (mobile) websites og (mobile) applikationer;

Betingelser: Disse generelle leveringsbetingelser;

Voucher: Et (eventuelt elektronisk) bevis, som giver ret til et produkt og/eller tjeneste, som leveres af en leverandør. Ved voucher forstås også en billet til en begivenhed, som en leverandør arrangerer.

 

Art. 2.    Anvendelsesområde og ændring

1.   Disse betingelser gælder for alle leveringsaftaler, uanset hvordan de er indgået, medmindre TMG udtrykkeligt har bestemt, at andre betingelser er gældende. Disse betingelser gælder udtrykkeligt ikke for abonnementer på udgivelser og aftaler om annoncering i enhver udgivelse.

2.   Ved at indgå leveringsaftalen, erklærer aftager sig indforstået med disse betingelser.

3.  Hvis TMG indgår en leveringsaftale på leverandørs vegne (i henhold til art. 4, stk. 2), så gælder pågældende leverandørs generelle betingelser som supplement til nærværende betingelser.  Disse betingelser fremsendes gratis ved forespørgsel. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nærværende betingelser og leverandørens generelle betingelser, har de sidstnævnte forrang.

4.   Hvis TMG i forlængelse af disse betingelser har erklæret de generelle betingelser for homeshopping gældende, har sidstnævnte forrang i tilfælde af uoverensstemmelse.

5.   Indholdet i disse betingelser kan kun fraviges ved en skriftlig aftale mellem TMG og aftager.  I så fald forbliver de bestemmelser i disse betingelser, som ikke udtrykkeligt er fraveget, i fuld kraft.

6. Hvis en bestemmelse i disse betingelser er ugyldig eller ugyldiggøres, forbliver de øvrige bestemmelser i fuld kraft.  Den ugyldige eller ugyldiggjorte bestemmelse skal erstattes med en bestemmelse, der er juridisk mulig, og der ligger så tæt som muligt på den hensigt, den ugyldige eller ugyldiggjorte bestemmelse har.

7.   TMG kan ændre disse betingelser. De ændrede betingelser gælder for alle eksisterende og fremtidige leveringsaftaler


fra datoen for ikrafttrædelsen af de ændrede betingelser, også hvis leveringsaftalerne er indgået før betingelserne blev ændret. I tilfælde af en ændring af betingelserne, som har til følge, at TMG yder en væsentlig anden præstation end aftalt, har aftager ret til at ophæve leveringsaftalen inden fire (4) uger efter pågældende ændring træder i kraft.

 

Art. 3.    Tilbud og rabatkoder

1. Alle tilbud fra TMG (eventuelt på leverandørs vegne) er uforpligtende og afgives med forbehold for tilgængelighed.

2.  Hvis et tilbud har en begrænset gyldighed eller er omfattet af specifikke betingelser, så angives dette i tilbuddet. TMG forbeholder sig ret til at forlænge eller forkorte tilbuddets varighed uden forudgående varsel.

3.  Åbenbare misforståelser eller fejl i tilbuddet binder TMG og leverandøren ikke.

4.   Rabatkoder er gyldige 1 år efter udstedelsesdatoen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Rabatkoder kan kun benyttes ved afgivelse af en bestilling og på den måde, som TMG angiver.

 

Art. 4.    Indgåelse af leveringsaftalen

1.  Leveringsaftalen indgås på det tidspunkt, hvor aftager afgiver en bestilling til TMG, jf. dog stk. 4 i denne artikel.

2.  En (eventuelt elektronisk sendt) modtagelsesbekræftelse giver aftager ingen rettigheder.

3.   Leveringsaftalen indgås altid på den resolutive betingelse, at TMG ikke accepterer aftagers bestilling.  Hvis en bestilling ikke bliver accepteret, meddeler TMG aftager dette skriftligt (herved forstås i disse betingelser også elektronisk) inden ti (10) hverdage efter modtagelsen af bestillingen.

4.   TMG er berettiget til, om nødvendigt uden begrundelse, at afvise en bestilling eller at stille supplerende betingelser for indgåelsen af leveringsaftalen.

5.   Når leveringsaftalen indeholder udstedelse af en voucher, optræder TMG kun som formidler mellem aftager og leverandør. TMG er udtrykkeligt ingen part i den leveringsaftale, der kommer i stand ved køb af en voucher, og udsteder kun voucheren på leverandørens vegne.

 

Art. 5.    (Adresse)oplysninger

1. Aftager er forpligtet til at give korrekte (adresse)oplysninger i forbindelse med indgåelsen af leveringsaftalen. Ændringer og/eller fejl i disse oplysninger, herunder både leverings- og fakturaoplysninger, skal meddeles TMG i tide.

2.  Udførelsen af leveringsaftalen og alle meddelelser og underretninger i forbindelse med leveringsaftalen sker til den adresse, som aftager har oplyst.

 

Art. 6.    Ophævelse/fortrydelse

1.   Aftager har ret til at fortryde leveringsaftalen inden 14 dage ved at sende TMG en skriftlig fortrydelseserklæring herom. Hertil kan modelformularen anvendes.

2.   Fortrydelsesfristen, jf. stk. 1, løber fra:

a.     Ved produkter: på tidspunktet for modtagelsen af produktet (eller såfremt leveringsaftalen omfatter bestilling af flere produkter, det sidste produkt i bestillingen);

b.   Ved tjenester: på tidspunktet for indgåelsen af leveringsaftalen.

3.   Bestilling af et produkt kan kun fortrydes, såfremt produktet er i uskadt tilstand og ikke er brugt.


 


4.   I tilfælde af fortrydelse skal aftager for egen regning returnere de modtagne produkter i original emballage inden 14 dage efter forsendelsen af fortrydelseserklæringen, jf. stk. 1. I den forbindelse kan aftager blive opkrævet betaling af følgende udgifter:

a.   Når det gælder produkter:
prisen for de produkter, som ikke er returneret (i tide),
samt eventuel værdiforringelse af de leverede produkter;

b.   Når det gælder tjenester: den aftalte (forholdsmæssige) pris for perioden fra begyndelsen af leveringen til fortrydelsen, såfremt aftager har brugt tjenesten/tjenesterne i fortrydelsesfristen.

5.   TMG refunderer aftager det pågældende fakturabeløb – forudsat at aftager allerede har betalt dette beløb – fratrukket de beløb, som eventuelt skal betales på grund af stk. 4 i denne artikel, inden 14 dage efter modtagelsen af fortrydelseserklæringen, jf. stk. 1, men – så vidt relevant - ikke tidligere end det tidspunkt, hvor TMG har modtaget de allerede leverede produkter.

 6.   Bestemmelsen i denne artikel gælder ikke for:

a.     Produkter og tjenester, som ifølge deres natur ikke kommer i betragtning hertil, såsom fordærvelige, tidsbestemte eller personlige produkter og tjenester;

b.     Tjenester med hensyn til fritidsbeskæftigelse, der ydes på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode (som f.eks. adgang til en bestemt begivenhed);

c.     Audio- og videooptagelser og computerprogrammer, hvis segl er brudt efter levering;

d.   Øvrige leveringsaftaler, som omhandlet i civillovens [Burgelijke Wetboek] artikel 6:230p.

 

Art. 7.    Pris og betaling

1. Alle anførte priser er i euro, inklusive moms, øvrige skatter eller afgifter, og eksklusive forsendelsesomkostninger, medmindre andet er anført eller skriftligt aftalt.

2.  TMG forbeholder sig udtrykkeligt ret til at ændre priserne på produkterne og tjenesterne. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighed, vil prisen ikke blive ændret i denne gyldighedsperiode, medmindre momssatsen bliver ændret eller som følge af en rettelse af tryk- eller skrivefejl.

3.  De tilbudte betalingsmetoder kan variere, afhængigt af den måde, leveringsaftalen er indgået på. Hvis der er forbundet omkostninger med en bestemt betalingsmetode, er det altid tydeligt angivet.

4.   Betaling skal foretages inden den frist, der er anført på fakturaen, eller i mangel heraf, inden 14 dage efter fakturadatoen. 

5.   Hvis der er indgået aftale om betalingsservice, opkræver TMG beløbet umiddelbart efter forudgående meddelelse herom.

6.   Tilbageførelse af et beløb, som er betalt til TMG via betalingsservice,

fritager ikke aftager for betalingsforpligtelsen.

7.   Hvis aftager ikke betaler et skyldigt beløb (i tide), er TMG berettiget til at ophæve eller udsætte (udførelsen af) leveringsaftalen.

8.   Overskridelse af en betalingsfrist sidestilles med misligholdelse af leveringsaftalen, og aftager skal betale 1 % pr. måned, idet en påbegyndt måned tæller som en hel måned, i rente af det udestående beløb.

9.   Alle ((uden)retslige) omkostninger i forbindelse med inddrivelse af det skyldige beløb er for aftagers regning, idet de udenretslige omkostninger fastsættes til mindst 15 % af den skyldige hovedstol, plus renter, med et mindstebeløb på EUR 150. Hvis aftager ikke handler som led i udøvelsen af sit erhverv eller virksomhed, fastsættes de udenretslige omkostninger til et beløb, der svarer til den højeste godtgørelse for udenretslige omkostninger, som loven tillader, jf. bekendtgørelsen om godtgørelse for udenretslige inkassoomkostninger [Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten].

10. Klager over fakturaer skal indgives til TMG senest inden 8 (otte)

dage efter modtagelsen af fakturaen.


Art. 8.    Levering

1.   Leveringen af produkter finder sted inden 30 (tredive) dage efter indgåelsen af leveringsaftalen, medmindre en anden leveringsfrist udtrykkeligt er anført.

2.

3.   De leveringsperioder, som TMG har oplyst, er kun vejledende.

Overskridelse af leveringsperioden berettiger ikke aftager til skadeserstatning. I tilfælde af forsinkelse af leveringen underretter TMG aftager derom. Hvis leveringen ikke kan foretages på en gang, foretages der delleveringer. I så fald skal aftager kun betale forsendelsesomkostninger en gang, medmindre han udtrykkeligt har bedt om dellevering.

4.   Vouchers og billetter leveres til den e-mailadresse, som aftager har oplyst, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Aftager skal selv udskrive voucheren eller billetten.

5.   Visse produkter kan være omfattet af en aldersgrænse. Ved tvivl er TMG berettiget til at kræve fremsendelse af en kopi af legitimation før en bestilling accepteres eller træffe andre forhold for at forvisse sig om, at aftager kan købe pågældende produkt. TMG forbeholder sig ret til at afvise en bestilling eller ophæve en leveringsaftale helt eller delvist, såfremt den har gode grunde til at antage, at aftager på grund af sin alder ikke må købe pågældende produkt.

 

Art. 9.    Vouchers og billetter

1.   Aftager er forpligtet til at kontrollere på leveringstidspunktet, om voucheren eller billetten svarer til leveringsaftalen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal aftager skriftligt og begrundet underrette TMG herom hurtigst muligt, dog i hvert fald inden tre (3) dage efter leveringen, eller efter det tidspunkt, hvor konstateringen med rimelighed var mulig.

2.  Hvis det er påvist, at voucheren eller billetten ikke svarer til leveringsaftalen, kan TMG, efter eget valg, enten erstatte voucheren eller billetten med en ny voucher eller billet mod returnering heraf eller refundere det betalte beløb.

3.  Vouchers og billetter må ikke foldes eller på anden måde beskadiges. Aftager bærer risikoen herfor. Ved beskadigelse kan levering af tjenesten afvises. I så fald har aftager intet krav på refusion eller udskiftning.

4.   Vouchers og billetter er ikke gyldige efter den dato, som er anført derpå, henholdsvis datoen for begivenheden.

5.   Vouchers og billetter må ikke videresælges eller på nogen måde anvendes til kommercielle formål uden TMG's eller leverandørens forudgående skriftlige tilladelse. Ved overtrædelse af denne betingelser er TMG berettiget til at erklære voucheren eller billetten for ugyldig og pålægge aftager en bøde på EUR 10.000 pr. overtrædelse.

6.   Hver voucher eller billet kan kun bruges én gang.

Kun den, der indløser voucheren eller billetten først, får det produkt og/eller tjeneste, som voucheren eller billetten giver ret til.

 

 

10.  Begivenheder

1.  TMG eller Leverandøren er berettiget til at flytte eller annullere begivenheden.  Selvom TMG i et sådant tilfælde forsøger at underrette aftager herom hurtigst muligt, kan den ikke garantere aftager for, at denne underrettes inden begivenheden afholdes.    TMG er ikke ansvarlig for eventuelt afholdte udgifter.

2.   Aftager skal – også på arealet, hvor begivenheden afholdes – fremvise billetten efter første opfordring fra TMG eller leverandør. TMG eller leverandør er samtidig berettiget til at kræve legitimation.

3.   Aftager skal selv gøre sig bekendt med de anvisninger og ændringer omkring begivenheden, som gives henholdsvis foretages af, eller på vegne af, TMG eller leverandøren eller


 


den kompetente myndighed. TMG er ikke forpligtet til at informere aftager nærmere herom.

4. Aftager skal opføre sig som en god og ordentlig gæst til begivenheden og følge anvisninger, som omhandlet i stk. 3 i denne artikel.

5.   Aftager besøger en begivenhed på eget ansvar. TMG er ikke

ansvarlig for skade, som aftager har lidt under rejsen til eller fra begivenheden eller under selve begivenheden.

 

Art. 11.  Ejendomsforbehold; risikoovergang

1.   Ejendomsretten til et produkt overgår først, når aftager har opfyldt alle sine forpligtelser over for TMG i henhold til leveringsaftalen.

2.   Risikoen for et produkt overgår til aftager allerede på tidspunktet for leveringen til aftager, jf. dog bestemmelsen i stk. 1.

 

Art. 12.  Lovbestemt garanti; overensstemmelse

1.  TMG står inde for, at de produkter, som den leverer, har de egenskaber, som aftager ved almindelig brug må forvente i henhold til leveringsaftalen.

2.  Aftager er forpligtet til at undersøge produktet på leveringstidspunktet for at kontrollere, om produktet svarer til leveringsaftalen. Hvis dette ikke er tilfældet, skal aftager skriftligt og begrundet underrette TMG herom hurtigst muligt, dog i hvert fald inden to (2) måneder efter leveringen, eller efter det tidspunkt, hvor konstateringen af manglen med rimelighed var mulig.

3.   Hvis det er påvist, at produktet ikke svarer til leveringsaftalen, skal TMG, afhængigt af muligheden og relevans, efter TMG's eget valg:

a.     levere den manglende del; eller

b.     afhjælpe manglen ved produktet; eller

c.     erstatte produktet med et andet, forudsat at aftager har  returneret

produktet; eller

d.    refundere fakturabeløbet for produktet, forudsat at aftager har returneret produktet (såfremt aftager allerede har betalt).

 

Art. 13.  Supplerende garanti

1.  Der kan gives en supplerende garanti for et produkt, jf. dog bestemmelsen i artikel 11.

2.  En eventuel (supplerende) garanti for et produkt svarer til den garanti, som producenten af det pågældende produkt giver.

3.   Alle produkter, der er omfattet af en garantiordning, leveres til reparation hos den pågældende producent.

4.  TMG eller producenten af produktet kan vælge at udskifte det produkt, som er leveret til reparation, helt eller delvist.

3.   Aftager kan ikke påberåbe sig garantien, såfremt manglen ved produktet er en følge af ukorrekt brug af produktet, hvilket under alle omstændigheder er tilfældet, hvis brugsanvisningen ikke er fulgt.

 

Art. 14.  Tredjeparter

1.   TMG kan inddrage tredjeparter i udførelsen af leveringsaftalen. Hvis disse tredjeparter anvender supplerende betingelser, meddeles dette udtrykkeligt før indgåelsen af leveringsaftalen.

2.   Alle rettigheder og krav, som i henhold til leveringsaftalen aftales til fordel for TMG, aftales samtidig til fordel for de tredjeparter, som TMG har inddraget.

3.   Disse betingelser gælder kun for forholdet mellem TMG og aftager,


og giver tredjeparter, som ikke er part i leveringsaftalen, ingen rettigheder, jf. dog stk. 2.

 

Art. 15.  Ansvar

1.   TMG er ikke ansvarlig for og yder ingen garanti for leverandørernes levering af produkter og/eller tjenester.

2.   TMG er ikke ansvarlig for den skade, som aftager lider i forbindelse med køb af et produkt og/eller tjenester hos en leverandør.

3.   TMG er ikke ansvarlig for godtgørelse eller refusion af betalte beløb, når en leverandør eventuelt annullerer leveringen

af et produkt og/eller tjeneste. Hvis leverandør anmoder TMG om at refundere det betalte beløb, vil TMG gøre dette efter modtagelsen af det pågældende beløb fra leverandør.  TMG er under ingen omstændigheder forpligtet til at godtgøre et større beløb end det refusionsbeløb, som er modtaget fra leverandør. Dette betyder bl.a., at der ikke ydes refusion af de beløb, som aftager har betalt for tjenester, som TMG har leveret, såsom service- og reserveringsudgifter.

 

Art. 16.  Kommunikation

TMG er ikke ansvarlig for fejl, forsinkelser eller, at bestillinger eller meddelelser fra aftager ikke modtages korrekt af TMG, medmindre der er tale om forsæt og/eller grov uagtsomhed fra TMG's side.

 

Art. 17.  Force majeure

1.  Hvis der foreligger force majeure hos TMG, har TMG ret til at udsætte udførelsen af leveringsaftalen så længe force majeuren varer eller, efter TMG's valg, ophæve leveringsaftalen helt eller delvist.  Der foreligger under alle omstændigheder force majeure i tilfælde af manglende præstation fra leverandørerne eller TMG's andre forbindelsers side, strejke, (uforudsete) offentlige foranstaltninger, (reelt overhængende) terroristiske anslag eller krig, brand, naturkatastrofer, samt enhver anden situation, som TMG ikke har nogen afgørende kontrol over.

2.   Hvis force majeuren hos TMG varer længere end to måneder, har aftager ret til at ophæve leveringsaftalen helt eller delvist.

3.   I tilfælde af force majeure er TMG ikke forpligtet til at godtgøre eventuelle omkostninger eller skade, som aftager har lidt.

 

Art. 18.  Beskyttelse af personlige oplysninger

1.  Ved indgåelsen og udførelsen af leveringsaftalen registrerer TMG aftagers personlige oplysninger. Disse oplysninger indføres i en database, som er tilmeldt den ansvarlige myndighed for beskyttelse af personlige oplysninger [College Bescherming Persoonsgegevens].

2.   Den i stk. 1 omhandlede database anvendes til administrative og kommercielle formål. Al anvendelse af de oplysninger, som aftagere har givet, sker i overensstemmelse med de gældende love og regler, herunder loven om beskyttelse af personlige oplysninger [Wet Bescherming Persoonsgegevens] og telekommunikationsloven [Telecommunicatiewet].I TMG's erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er det detaljeret fastsat, hvordan TMG behandler aftageres oplysninger og hvordan man kan få indsigt deri eller kan gøre indsigelse mod det.

 

Art. 19.  Kompetence og anvendelig lov

1.  Leveringsaftalen og disse betingelser er udelukkende underlagt hollandsk lov.

2.  Tvister om leveringsaftalen og/eller disse betingelser forelægges kun for den kompetente ret i Amsterdam, medmindre tvisten på grund af anvendeligheden af de generelle betingelser for homeshopping kan forelægges for et andet organ.